Actievoorwaarden

Deze algemene actievoorwaarden  ("Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de actie "Winteractie 2021-2022" (de "Actie") van Renault Nederland N.V. ("Renault") gevestigd aan de Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk. De Actie wordt feitelijk georganiseerd door Touch Promotions B.V. ("Touch"), gevestigd aan de Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht.

Deze Actievoorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.renault.nl/winteruitjes. Bij het aanmaken van een account en plaatsen van een bestelling, moet de deelnemer akkoord gaan met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

Actieperiode

1. Iedereen die tussen 1 november 2021 en 28 januari 2022 een werkplaatsbezoek heeft gehad bij een erkende Renault-dealer, een factuur hiervoor heeft ontvangen én een Renault Winteruitjes kaart met een unieke activatiecode heeft ontvangen, kan gebruik maken van de Actie. Voor de Renault Winteruitjes kaart met unieke actiecode geldt “wie het eerst komt, het eerst maalt” en “op=op”.
2. De activatiecode is te gebruiken tussen 1 november 2021 en 31 mei 2022 ("Actieperiode").
3. Deze Actie is niet geldig i.c.m. andere acties of kortingen.
4. De Renault Winteruitjes kaart met activatiecode is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
5. Voor deelname aan de Actie is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist.
6. Renault heeft het recht om deelnemers aan deze Actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer (i) onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, (ii) op enige wijze fraude pleegt of probeert te plegen, of (iii) anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont.


Het boeken van een Winteruitje met korting

7. De activatiecode is te gebruiken om Renault Winteruitjes te boeken of producten aan te schaffen met kortingen oplopend tot 70% ten opzichte van de adviesprijs van het desbetreffende Winteruitje of product. Op renault.nl/winteruitjes is het actuele aanbod te vinden. Het aanbod kan van tijd tot tijd variëren. De bestelling van een Winteruitje of product is op basis van beschikbaarheid, waarbij geldt “op=op”. Indien de deelnemer een product koopt, wordt dit enkel in Nederland geleverd.
8. Wil de deelnemer gebruik maken van de Actie, dan dien je op de actiewebsite renault.nl/winteruitjes een account aan te maken met de ontvangen activatiecode. Vervolgens kun je een beschikbaar Winteruitje of product naar keuze selecteren. Nadat de deelnemer de benodigde informatie heeft ingevuld worden de toegangsbewijzen van het gekozen Winteruitje per e-mail of per post toegezonden. De partij die het Winteruitje aanbiedt, kan aanvullende voorwaarden stellen aan het consumeren van het uitje.
9. De getoonde prijzen voor de Winteruitjes en producten zijn inclusief BTW.
10. De toegangsbewijzen dienen op locatie fysiek of digitaal te worden getoond bij de ingang of bij aanvang van het Winteruitje. Onleesbare of gekopieerde toegangsbewijzen worden niet geaccepteerd door deelnemende partijen die de Winteruitjes verzorgen. Zonder geldig toegangsbewijs krijgt de deelnemer geen toegang tot het Winteruitje.
11. De datum van het geboekte Winteruitje is een vaste datum. Het Winteruitje kan niet naar een andere datum worden verplaatst.
12. De activatiecode kan gedurende de Actieperiode een onbeperkt aantal keer gebruikt worden.
13. Renault adviseert deelnemers voorafgaand aan de boeking en het genieten van een Winteruitje de eventuele richtlijnen en gezondheids- en veiligheidsmaatregelen rondom COVID-19, zoals het dragen van mondkapjes en/of afstandsmaatregelen, te controleren op de website van het RIVM en de website van de deelnemende partij die het geboekte Winteruitje verzorgd. Eventuele richtlijnen en maatregelen dienen door de deelnemer te worden opgevolgd.


Herroepingsrecht op producten

14. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bestellingen van toegangsbewijzen voor Winteruitjes. Het herroepingsrecht is wel van toepassing op producten.
15. De deelnemer heeft het recht om een bestelling van een product (koopovereenkomst) binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepen).
16. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de deelnemer Renault (bij voorkeur via e-mail aan contact@renault-winteruitjes.nl) op de hoogte stellen van de beslissing de koopovereenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het via renault.nl/winteruitjes te downloaden modelformulier voor herroeping.
17. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om de mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
18. Als de deelnemer de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij de gedane betaling inclusief – indien van toepassing – de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. De terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk anderszins heeft In ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Verwerking van persoonsgegevens

19. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
20. Renault is de verantwoordelijke voor het verzamelen en het gebruik van de (persoons)gegevens in het kader van de Actie. De (persoons-)gegevens die nodig zijn door deelname aan deze Actie worden verwerkt door Renault met inachtneming van het privacy statement dat te vinden is op renault.nl/bescherming-persoonsgegevens.html. De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de Actie en het boeken van het Winteruitje of bestelling van een product zullen uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van de Actie en de koopovereenkomst.
21. Voor de organisatie en uitvoering van deze Actie maakt Renault gebruik van de diensten van Touch Promotions B.V., gevestigd aan de Escudostraat 2, 2991 XV te Barendrecht, Kamer van Koophandel nummer 57705240, e-mailadres info@touchpromotions.nl, telefoonnummer: 010-2920666, (“Touch”).
22. Renault zal de gegevens van de deelnemer delen met Touch in het kader van de uitvoering van de Actie en uitvoeren van de koopovereenkomst. Direct na het gebruik zal Touch deze gegevens verwijderen en vernietigen. Renault en Touch hebben passende afspraken gemaakt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van Renault door Touch.
23. Renault verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, behalve voor de hierboven omschreven doeleinden aan de partijen die diensten voor Renault verricht in het kader van de Actie, of die een Winteruitje aanbieden, e.e.a. in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. De persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt in het kader van de Actie en koopovereenkomst zullen worden opgeslagen in Nederland.
24. De in verband met de Actie aan Renault verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Door deelname aan de Actie geef je Renault toestemming om je persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie en koopovereenkomst.
25. Renault zorgt voor passende organisatorische, bestuurlijke, technische en fysieke waarborgen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals tegen accidentele of onrechtmatige verspreiding, toegang of misbruik. Persoonsgegevens zullen worden vernietigd zodra de Actie is afgelopen tenzij er wettelijke verplichtingen zijn om de persoonsgegevens langer te bewaren. In afwijking hiervan zullen de persoonsgegevens van de deelnemers een korte periode na afloop van de Actie worden bewaard voor zover dat nodig is voor het genieten van een geboekt Winteruitje.
26. De deelnemer heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en om zijn persoonsgegevens te corrigeren, wissen of af te laten schermen als de persoonsgegevens onjuist, onnauwkeurig of verouderd zijn. Als de deelnemer niet langer wenst dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de Actie of bepaalde toestemmingen wil intrekken, dan zal Renault op zijn verzoek de toekomstige participatie van de deelnemer aan de Actie annuleren, de persoonsgegevens van de deelnemer anonimiseren en iedere verwijzing naar de deelnemer verwijderen. De deelnemer kan een dergelijk verzoek doen via klantenservice@renault.nl.


Wijziging van Actievoorwaarden

27. Renault is gerechtigd deze Actievoorwaarden en/of de informatie met betrekking tot de Actie (zonder vooraankondiging of opgaaf van redenen) eenzijdig te wijzigen (tenzij deze wijzigingen ten nadele van de deelnemers zijn), zonder dat Renault daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding is gehouden jegens de (potentiële) deelnemers. Het staat Renault vrij om het aanbod periodiek aan te passen.


Intellectuele eigendomsrechten

28. Alle auteurs- merken- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen met betrekking tot de Actie zijn eigendom van Renault, Touch of de deelnemende partijen die de Winteruitjes verzorgen. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd of worden gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Renault, Touch of de deelnemende partijen.
29. Foto's en/of afbeeldingen die verband houden met de Actie of de aangeboden Winteruitjes dienen enkel ter illustratie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


Aansprakelijkheid en vrijwaring

30. Noch Renault en/of haar vertegenwoordigers en/of Touch kunnen de kwaliteit en/of beschikbaarheid van een Winteruitje of product niet garanderen.
31. Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht is Renault niet aansprakelijk voorschade van welke aard dan ook: (a) die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie en het Winteruitje c.q. het gebruik van producten, waaronder (de gevolgen van) gebreken in de door Renault georganiseerde Actie en/of door derden te verstrekken Winteruitjes of producten; (b) die samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.
32. Renault besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van haar website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van Renault of andere door Renault openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook kunnen niet aan Renault worden tegengeworpen.


Slotbepalingen

33. Renault behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de Actie voortijdig te beëindigen zonder dat Renault daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding is gehouden jegens (potentiële) deelnemers.
34. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Renault.
35. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Renault gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
36. Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht, is op de Actie, deze Actievoorwaarden en bestelling van een Winteruitje en of product, en alle daarmee verband houdende geschillen het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
37. Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie of een Winteruitje of product kunnen kenbaar worden gemaakt aan Renault, afdeling klantrelaties via telefoonnummer 010 2043073 of per e-mail via contact@renault-winteruitjes.nl. Renault streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. De deelnemer ontvangt telefonisch of schriftelijk reactie met eventueel - en uitsluitend ter beoordeling van Renault - een voorstel om de klacht af te handelen.

Versie: 5 oktober 2021