Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "Winteractie 2020-2021" (de "Actie") van Renault Nederland N.V. ("Renault") gevestigd aan de Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk. De Actie wordt feitelijk georganiseerd door Touch Promotions B.V. ("Touch"). Gevestigd aan de Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht.

Deelname en actieperiode
1.      Deelname aan de Actie staat open voor iedereen die tussen 1 november 2020 en 29 januari 2021 een Renault Wintercheck laat uitvoeren bij een erkende Renault-dealer en unieke code heeft ontvangen.

2.      De unieke code is te gebruiken tussen 1 november 2020 en 31 mei 2021 ("Actieperiode").

3.      De unieke code is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

4.      Voor deelname aan de Actie is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist.

5.      Bij het deelnemen aan de Actie moet de deelnemer akkoord gaan met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

6.      Deelname is uitgesloten voor personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.


Actieopzet
7.      De Actie bestaat eruit dat wie gedurende de Actieperiode een Renault Wintercheck laat uitvoeren bij een erkende Renault-dealer een unieke code ontvangt.

8.      Deze unieke code is te gebruiken om de beste deals voor binnen en buiten te boeken met kortingen oplopend tot 70% ten opzichte van de adviesprijs van de desbetreffende deal. De activatiecode kan gedurende de Actieperiode een onbeperkt aantal maal gebruikt worden.

9.      Op www.renault.nl/winteruitjes is het actuele aanbod van de Winteruitjes te vinden.

10.      Een deelnemer aan de Actie kan op de actiewebsite http://www.renault.nl/winteruitjes een account aanmaken met de door hem ontvangen activatiecode. Vervolgens kan de deelnemer een beschikbare activiteit selecteren. Nadat de deelnemer de benodigde informatie heeft ingevuld worden de toegangsbewijzen van de gekozen deal aan de deelnemer toegezonden per e-mail of per post als het een fysiek artikel betreft.

11.   De toegangsbewijzen moeten fysiek of digitaal worden getoond bij de ingang of bij aanvang van het uitje.

12.   Onleesbare of gekopieerde toegangsbewijzen worden niet geaccepteerd door deelnemende Winteruitjes. Zonder geldig toegangsbewijs krijgt de deelnemer geen toegang tot het winteruitje.


Privacy en persoonsgegevens
13.   De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

14.   De (persoons-)gegevens die nodig zijn door deelname aan deze Actie worden verwerkt door Renault met inachtneming van het privacy statement dat te vinden is op https://www.renault.nl/privacystatement.html.

15.   Renault is de verantwoordelijke voor het verzamelen en het gebruik van de persoonsgegevens in het kader van de Actie. Renault zal de gegevens van de winnaars delen met Touch in het kader van de uitvoering van de prijs. Direct na het gebruik zal Touch deze gegevens verwijderen en vernietigen.

16.   De in verband met de Actie aan Renault verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Door deelname aan de Actie geef je Renault toestemming om je persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.

17.   Renault zorgt voor passende organisatorische, bestuurlijke, technische en fysieke waarborgen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals tegen accidentele of onrechtmatige verspreiding, toegang of misbruik. Persoonsgegevens zullen worden vernietigd zodra de Actie is afgelopen. In afwijking hiervan zullen de persoonsgegevens van de winnaars een korte periode na afloop van de Actie worden bewaard voor zover dat nodig is voor het uitreiken van de prijs.

18.   De deelnemer heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en om zijn persoonsgegevens te corrigeren, wissen of af te laten schermen als de persoonsgegevens onjuist, onnauwkeurig of verouderd zijn. Als de deelnemer niet langer wenst dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de Actie of bepaalde toestemmingen wil intrekken, dan zal Renault op zijn verzoek de participatie van de deelnemer aan de Actie annuleren, de persoonsgegevens van de deelnemer anonimiseren en iedere verwijzing naar de deelnemer verwijderen.

Inschakelen derde partij
19.   Voor de organisatie en uitvoering van deze Actie maakt Renault gebruik van de diensten van Touch Promotions B.V., gevestigd aan de Escudostraat 2, 2991 XV te Barendrecht, Kamer van Koophandel nummer 57705240, e-mailadres info@touchpromotions.nl, telefoonnummer: 010-2920666, ("Touch" of "Marketingbureau").

20.   Renault zal gegevens van deelnemers delen ter uitvoering van de Actie met het Marketingbureau. Renault verplicht het Marketingbureau om uitsluitend persoonsgegevens te verwerken conform haar instructies. Om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen verplicht Renault het Marketingbureau om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Wijziging Actievoorwaarden
21.   Renault is gerechtigd deze Actievoorwaarden en/of de informatie met betrekking tot de Actie (zonder vooraankondiging of opgaaf van redenen) eenzijdig te wijzigen, tenzij deze wijzigingen ten nadele van de deelnemers zijn.


Intellectuele eigendomsrechten
22.   Alle auteurs- merken- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen met betrekking tot de Actie zijn eigendom van Renault. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd of worden gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Renault.

23.   Foto's en/of afbeeldingen die verband houden met de Actie dienen enkel ter illustratie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
24.   Noch Renault en/of haar vertegenwoordigers kunnen de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de Actie/prijs garanderen.

25.   Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht is Renault niet aansprakelijk voorschade van welke aard dan ook: (a) die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, waaronder (de gevolgen van) gebreken in de door Renault georganiseerde Actie en/of door derden te verstrekken prijs; (b) die samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.

26.   Renault besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van haar website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van Renault of andere door Renault openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook kunnen niet aan Renault worden tegengeworpen.

Slotbepalingen
27.   Renault behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de Actie voortijdig te beëindigen zonder dat Renault daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding is gehouden jegens de deelnemers.

28.   In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Renault.

29.   Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Renault gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

30.   Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht, is op de Actie, deze Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

31.   Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Renault, afdeling Klantenservice via gratis telefoonnummer 0800-0303 of per e-mail via klantservice@renault.nl. Renault streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. De deelnemer ontvangt telefonisch of schriftelijk reactie met eventueel en uitsluitend ter beoordeling van Renault een voorstel om de klacht af te handelen.

32.   Op de Actie, deze Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

33.   Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Renault, afdeling klantrelaties via telefoonnummer 010-2043073 of per e-mail via contact@renault-winteruitjes.nl. Renault streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. De deelnemer ontvangt telefonisch of schriftelijk reactie met eventueel - en uitsluitend ter beoordeling van Renault - een voorstel om de klacht af te handelen.

Versie: 18 oktober 2020